Menu:
       
      Úvod    
  Provozní řád
  Psi k osvojení
   Statistika útulku


          
   


           TOPlist
                                 
              

                                                                                                         


                                                              Provozní řád útulku pro psy v Blansku


Na základě smlouvy s vlastníkem nemovitosti městem Blanskem zabezpečuje provoz a správu útulku pro psy v Blansku společnost Služby Blansko, s.r.o.

I. AREÁL ÚTULKU PRO PSY

1. Útulek pro psy se nachází v Blansku na ulici Brněnská č.o. 25a (točna autobusu MHD) a je vymezen rozlohou parcely p.č. 499/16 a  parcely p.č. 499/17.
2. Zařízení obsahuje devět kotců, z nichž jeden kotec je karanténní. Kotce jsou zastřešeny a jsou vybaveny boudami. Tři kotce jsou zateplené.
3. Součástí zařízení je přijímací a  administrativní budova (mobilní buňka KK - 03 –P). 
4. Areál útulku  je oplocen neprůhledným plotem, zabraňujícím úniku v útulku zadržovaných psů a současně bránícím vniknutí jiných zvířat a osob do areálu.
 

II. KAPACITA ÚTULKU PRO PSY 

1. Útulek slouží pro odchycené psy na katastrálním území města Blansko.
2. Kapacita útulku se pohybuje mezi 9 a 16 psy. O umístění  dvou psů do jednoho kotce rozhoduje vedoucí provozu, a to s ohledem na zajištění bezpečí umístěných psů. V nouzových případech může být umístěno v jednom  kotci více psů (např. celý vrh štěňat).

3. V případě překročení kapacity útulku pro psy je vedoucí provozu oprávněn odmítnout.

III. UMÍSTĚNÍ PSŮ

1. Psi jsou umístěni v jednotlivých kotcích. V těchto kotcích jsou umístěni volně, t.j. bez uvázání na obojcích. V době mimo přítomnosti obsluhy v útulku jsou kotce uzamčeny.
2. Psům je umožněn každodenní pohyb a možnost vybití přebytečné energie. Za tímto účelem zajišťuje obsluha pravidelné každodenní venčení psů. Venčení psů je organizováno vždy pouze za dozoru obsluhy útulku. Psi jsou venčení samostatně. Pouze v případech, kdy je zaručeno, že nedojde ke konfliktní situaci mezi jednotlivými psy může obsluha útulku přistoupit ke společnému venčení více psů. Společné venčení psů podléhá schválení vedoucího útulku. V takovémto případě přebírá veškerou odpovědnost za bezpečnost psů vedoucí provozu útulku.
3. V době, kdy obsluha útulku není přítomna v areálu nesmějí být psi volně vypuštění mimo kotce.

IV. KRMENÍ PSŮ

1. Krmení a napájení zvířat je prováděno minimálně  2 x denně. Štěňata a kojící feny jsou krmeny vícekrát denně.
2. Krmivo s nápoji se  podává v oddělených  nádobách, které jsou před použitím vždy řádně vyčištěny. Psi v karanténě mají své vlastní nezaměnitelné misky.
3.Pro účely krmení se používá speciální krmivo vyrobené  pouze pro účely krmení psů. Krmení je dodáváno specializovanými firmami a je dodáváno v originálním balení.
 

V. VETERINÁRNÍ PÉČE

1. Veterinární péče o psy umístěné v útulku je zajišťována prostřednictvím odborné veterinární ordinace, se kterou má provozovatel uzavřenou Smlouvu o zajištění veterinárních služeb.
2. Odborné veterinární služby jsou prováděny na základě objednávky ze strany vedoucího provozu útulku pro psy.
3. Pravidelnou kontrolu zdravotního stavu umístěných psů, včetně jeho zhodnocení a evidence provádí vedoucí provozu. Tento je povinen neprodleně zajistit odbornou veterinární péči v případě zjištění poranění nebo onemocnění psa.

VI. PŘÍJEM PSŮ DO ÚTULKU

1. PŘÍJEM PSA OD MĚSTSKÉ POLICIE 

1.Odchyt toulavých nebo volně se pohybujících se psů v katastru města Blansko provádí výhradně Městská policie Blansko (MP). Pro tyto účely je zřízen záchytný kotec, do kterého umisťuje MP odchycené psy samostatně, bez asistence obsluhy útulku. V takovémto případě je příjem psa osvobozen od poplatku.
2. Při příjmu je založena evidenční karta psa. Kartu nahrazuje Protokol o přijetí psa, který obsahuje údaje o předávajícím, popis zvířete, zdravotní záznamy a místo nálezu.
3. Nově přijatý pes bude umístěn do karanténního kotce.
4. Při přijetí je pes podroben základní vstupní prohlídce , která obsahuje následující :
změření teploty , poslech srdce a plic , kontrola srsti a prohmat břicha , koordinace pohybu , kontrola očí a uší.
5.Po provedení základní prohlídky je provedena kontrola očkování . Pokud není k dispozici očkovací průkaz , případně jiný důkaz o provedeném očkování ( např. mikročip ) bude pes očkován provozovatelem , a to očkováním proti vzteklině a trojkombinaci. Současně bude provedeno odčervení psa.
6. Pokud se neprojeví příznaky onemocnění je pes přemístěn do kotců pro ostatní psy.

 
2.PŘÍJEM PSA OD PŮVODNÍHO MAJITELE (TRVALÉ UMÍSTĚNÍ)
 
1.Podmínkou přijetí psa od původního majitele, je trvalé bydliště v k.ú. města Blansko.
2. Při příjmu je založena evidenční karta psa. Kartu nahrazuje příjmový protokol, který obsahuje stručný údaje o předávajícím, popis zvířete a zdravotní záznamy.

3. Zvíře musí být bez klinických příznaků onemocnění,  čisté a odblešené.
4. Majitel předává provozovateli veterinární potvrzení o zdravotním stavu, nebo platný očkovací průkaz s očkováním proti vzteklině a trojkombinaci.
5. Majitel předává potvrzení o registraci psa na příslušném obecním úřadu.
6. Provozovatel útulku ručí za uložení a evidenci veškerých záznamů o zdravotním stavu psa a za úplné předání veškerých takových záznamů novému majiteli.
7. Při umístění psa je provozovatel oprávněn účtovat poplatek ve výši 1 000,- Kč.
8. Ve výjmečných případech, kdy je přijat do útulku pes od majitele s trvalým bydlištěm mimo k.ú.města Blanska, je poplatek za umístění psa 2 500,- Kč.


3.PŘÍJEM PSA OD JINÉ OBCE
                         
1. V případě, že pes bude nalezen mimo katastr města Blanska, bude umístěn pouze v případě volné kapacity útulku. V takovémto případě je provozovatel oprávněn účtovat poplatek za umístění psa ve výši 2 500,- Kč jednorázově  a po uplynutí 30 dnů bude provozovatel účtovat 50,- Kč za každý započatý den, po který bude pes umístěn v útulku. Částka je splatná vždy v poslední den dalšího měsíce.
2. Při příjmu je založena evidenční karta psa. Kartu nahrazuje Protokol o přijetí psa, který obsahuje údaje o předávajícím, popis zvířete, zdravotní záznamy a místo nálezu.
3. Nově přijatý pes bude umístěn do karanténního kotce.
4. Při přijetí je pes podroben základní vstupní prohlídce , která obsahuje následující :
změření teploty , poslech srdce a plic , kontrola srsti a prohmat břicha , koordinace pohybu , kontrola očí a uší.
5.Po provedení základní prohlídky je provedena kontrola očkování . Pokud není k dispozici očkovací průkaz , případně jiný důkaz o provedeném očkování ( např. mikročip ) bude pes očkován provozovatelem , a to očkováním proti vzteklině a trojkombinaci. Současně bude provedeno odčervení psa.
6. Pokud se neprojeví příznaky onemocnění je pes přemístěn do kotců pro ostatní psy.


VII. VÝDEJ PSŮ Z ÚTULKU

1.  VÝDEJ PSA NOVÉMU MAJITELI

1. Při výdeji psa je vyplněn Protokol o předání psa novému majiteli
2. Novému majiteli budou poskytnuty veškeré dostupné  informace o odebraném zvířeti.
3. Předávaný pes má provedenou základní zdravotní prohlídku , je odčerven , očkován proti vzteklině a trojkombinaci.
4. Nový majitel uhradí částku spojenou s umístěním psa v zařízení až do výše 500,- Kč za jednoho psa . V případě , že nový majitel psa vrátí z vážných důvodů zpět do útulku do 3 dnů od jeho převzetí, bude mu výše uvedená částka vrácena.
5.Při vydání psa do opatrovnictví je vyplněn protokol o předání psa do úschovy a to na dobu uplynutí lhůty umožňující výdej psa novému majiteli.
6. Nový majitel je na základě Vyhlášky o místních poplatcích č. 10/2010 města Blanska, ve znění pozdějších předpisů , osvobozen od poplatku ze psů v délce 1 kalendářního roku, od data převzetí psa.

 
2.VÝDEJ PSA PŮVODNÍMU  MAJITELI
 
1. Při výdeji je vyplněn Protokol o navrácení psa původnímu majiteli.
2. Majitel uhradí částku spojenou s pobytem psa v zařízení ve výši 50,- Kč/ za každý započatý den.  
3. Majitel uhradí částku spojenou s očkováním a veterinárním vyšetřením zvířete v případě, že bylo pořízeno provozovatelem. Dále majitel uhradí případné další náklady spojené s jeho ošetřením a umístěním.
4. V případě, že byl pes odchycen Městskou policií je původní majitel povinen uhradit Městské policii pokutu dle zákona č. 200/1990  o přestupcích (§46 odstavce 2 )
 

VIII.   ÚKLID A DESINFEKCE
1. Za úklid a desinfekci areálu útulku pro psy je odpovědný vedoucí provozu.
2. Úklid kotců je prováděn pravidelně, a to vždy minimálně 1x za týden .
3. Desinfekce kotců je prováděna vždy v případě zjištění onemocnění umístěného psa (po opuštění kotce).Pravidelná desinfekce všech kotců je prováděna pravidelně, a to vždy minimálně 1x za měsíc.
4. Úklid výběhů a ostatních prostor areálu útulku (včetně sekání trávy) je prováděn průběžně.
 

IX.   ODPOVĚDNOST ZA PROVOZ ÚTULKU PRO PSY
Za provoz útulku pro psy odpovídá vedoucí provozu.
 
 

      V Blansku dne 06.04.2016            
                                    Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA
                                                                                               jednatel společnosti
                                                                                               Služby
Blansko,s.r.o.   


                    
                    
                                     
                                                            
                                                                      © Mayta & Potan 2008, všechna práva vyhrazena.